LOGIN / REGISTER | SHOPPING CART (0EUR / Kg) | WHOLESALE česká verze english version
novinky
1. Obchodní podmínky: Dodací podmínky | Akce - dárkové | Cenové a platební podmínky | Reklamace | Ostatní a závěrečná ujednání
2. Reklamační řád: Úvodní ustanovení | Převzetí zboží | Záruční podmínky | Vyřízení reklamace | Rozsah záruky | Odstoupení od smlouvy | Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky internetového obchodu xxtreme.eu

I) Následující obchodní podmínky (dále OP) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společností A1 SOLUTION, s.r.o. (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé a vztahující se pouze ke zboží uvedenému v tomto internetovém obchodě xxtreme.eu.

Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky nebo uzavřením kupní smlouvy s kupujícím, který zároveň přijímá tyto obchodní podmínky. Jakékoli odchylné ujednání od těchto obchodních podmínek vyžadují ke své platnosti výslovné písemné potvrzení prodávajícího. Podmínkou platnosti objednávky kupujícího je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí.

II) Ceny uvedené v katalogu nebo na internetovém obchodu jsou včetně zákonné daně z přidané hodnoty (DPH). Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zcela nebo zčásti odmítnout.

A. Dodací podmínky

1) Dodání zboží
a) V rámci ČR: dodání zboží do 24 hodin - většinu zboží z internetového obchodu dodáme kupujícímu již následující pracovní den, pokud objednávka bude doručena do 12 hodin od pondělí do pátku. Dodávku zboží garantujeme zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

b) Do ostatních států: Přepravné do států mimo Českou Republiku není v ceně. Ceny zboží jsou platné při naložení v místě závodu (EXW). Po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím prodávající zprostředkuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím služeb přepravních společností. Cena přepravy se řídí aktuální nabídkou přepravců. Zboží je expedováno až po připsání platby za zboží a služby na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti je zboží expedováno okamžitě.

2) Smluvní přepravce
a) V rámci ČR: Objednané zboží bude dodáno do sjednaného místa (dodací adresa) prostřednictvím profesionálního partnera PPL nebo České Pošty.

b) Do ostatních států: Dle aktuální nabídky přepravních společností.

3) Dopravné zdarma
a) Velkoobchod v ČR: Dodání zboží do jednoho místa v rámci celé ČR je pro kupujícího u objednávky převyšující cenu včetně DPH 5000 Kč ZCELA ZDARMA. U ceny zboží nižší než 5000 Kč včetně DPH činí paušál na přepravu zásilky 130 Kč bez DPH pro jednu objednávku a dodání do jednoho místa v ČR.

b) Maloobchod v ČR: Dodání zboží do jednoho místa v rámci celé ČR je pro kupujícího u objednávky převyšující cenu včetně DPH 3000 Kč ZCELA ZDARMA. U ceny zboží nižší než 3000 Kč včetně DPH činí paušál na přepravu zásilky 130 Kč bez DPH pro jednu objednávku a dodání do jednoho místa v ČR.

c) Do ostatních států: Dle aktuální nabídky přepravních společností.

4) Balení zboží
a) zboží je baleno do celkové hmotnosti 50 kg jako balík (krabice), pokud nepřesahuje povolené rozměry.

b) zboží je baleno na vratných paletách pokud povaha (objem, hmotnost, rozměry apod.) nedovoluje jeho expedici balíkem. Náklady na balení a obalové materiály nejsou účtovány.

5) Možnost vrácení zboží
Během 30ti dnů po obdržení zboží je kupující oprávněn bez udání důvodu uplatnit právo na vrácení zboží při dodržení následujících podmínek. Vrácené zboží musí být v původním obalu, kompletní a nepoškozené nebo jinak znehodnocené. Kupující zašle zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Lhůtu kupující zachová, pokud v jejím průběhu zašle prodávajícímu svou žádost o zpětně vzetí zboží. Uplatnění práva na vrácení zboží ve lhůtě představuje rozvazovací podmínku uzavřené kupní smlouvy. Částka zaplacená za dopravné se nevrací.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku z kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na účet co možná nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od vrácení zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

6) Storno objednávky
a) ze strany kupujícího - kupující má právo objednávku stornovat, to však do té doby, dokud nebude zboží převzato a odvezeno k místu dodání přepraví službou nebo jiným způsobem z expedičního místa firmy A1 SOLUTION, s.r.o.
Stornování objednávky je možné provést e-mailem na adresu info@xxtreme.eu nebo nejlépe telefonicky na číslo +420 777 003 333.

b) ze strany prodávajícího - prodávající má právo objednávku stornovat, v těchto případech:
- zboží se již přestalo vyrábět nebo dodávat
- pokud došlo výrazným způsobem ke změně ceny u dodavatele zboží neb surovin a zákazník změnu ceny neakceptuje

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku z kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo také stornovat objednávku v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

B. Akce - dárkové

Dárkové akce jsou časově omezené a týkají se všech zákazníků, kromě těch, kteří mají s firmou A1 SOLUTION, s.r.o. dohodnuté smluvní ceny. Odběrové částky uvedeny na akčních nabídkách jsou částky včetně DPH.

C. Cenové a platební podmínky

Pokud není potvrzenou objednávkou nebo kupní smlouvou sjednáno jinak, je kupní cena zboží určena podle cen a slev platných ke dni podpisu kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky v souladu s platným ceníkem prodávajícího a zahrnuje balení. U zboží v celkové kupní ceně nad 5000 Kč bez DPH nebude kupujícímu účtováno přepravné a to na celém území ČR. Prodávající poskytuje věrnostní, množstevní a akční slevy.

Přehled výše poskytovaných dealerských kategorií - slev (platné do 31.12.2008)

Výše obratu (kumulovaně) - dealerská kategorie (věrnostní sleva):

 • základní velkoobchodní cena - D0 (získáte ihned po registraci firmy, obrat není nutný)
 • od 50 000 Kč - D1 (2%)
 • od 100 000 Kč - D2 (3%)
 • od 250 000 Kč - D3 (4%)
 • od 850 000 Kč - D4 (5%)

Ceny za zboží jsou uvedeny včetně DPH a bez dopravy. Změna cen zboží je vyhrazena. Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:

a) Dobírkou – prodávající zašle objednané zboží kupujícímu zásilkovou službou. Při převzetí kupující uhradí zboží v hotovosti. U tohoto způsobu platby účtujeme 40 Kč doběrečné. Doběrečné může být prodávajícím individuálně odpuštěno.

b) V hotovosti – platí při případném osobním odběru

c) Zálohovou platbou – platba se realizuje na základě zálohové faktury, která je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Pokud je platba kupujícího připsána na účet prodávajícího, je zboží ihned expedováno.

d) Bankovním převodem – tento způsob platby je nabízen pouze našim dlouhodobým obchodním partnerům u kterých je prověřena jejich platební morálka. Zboží je expedováno po zaslání objednávky. Standardní doba splatnosti je 14 dnů.

Pokud kupující neuhradil prodávajícímu předchozí splatné faktury, může prodávající odmítnout dodání dalšího zboží kupujícímu a v případě, že již byla kupní smlouva uzavřena, může od ní odstoupit. Dodané zboží zůstává až do zaplacení veškerých vzniklých pohledávek z kupní smlouvy vlastnictvím prodávajícího.

D. Reklamace

1) Odpovědnost za vady a reklamace
Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu a podle ust. § 425 a následujících Obchodních podmínek a Reklamačního řádu.

2) Reklamační řád
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny xxtreme.eu
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

E. Ostatní a závěrečná ujednání

Ochrana osobních údajů
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace na internetovém obchodě xxtreme.eu dáváte prodávajícímu automaticky souhlas k tomu, aby osobní údaje dle zákona zpracovával a používal je ke komunikaci s kupujícím. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích ze vzájemného obchodního styku.

Kupující nemá právo postoupit nároky z kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím třetím osobám.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky, uzavřené mezi nimi, se řídí obchodním zákoníkem, pokud není v kupní smlouvě nebo potvrzené objednávce sjednáno jinak, platí tyto obchodní podmínky. Prodávající a kupující se dohodli na tom, že k řešení sporů vyplývajících z jejich obchodního styku je oprávněn místně příslušný soud prodávajícího.2. Reklamační řád internetového obchodu xxtreme.eu

I sebekvalitnější výrobek se může poškodit nebo mít chybu. Na základě níže uvedeného Reklamačního řádu Vám ho vyměníme.

A. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost A1 SOLUTION, s.r.o., se sídlem v Mělníce, Tyršova 96, PSČ: 276 01, IČ 27643271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, vložka 121058, (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“).

2. Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě xxtreme.eu, jež je provozovaný firmou A1 SOLUTION, s.r.o.

3. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.

B. Převzetí zboží

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky

1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a činí 12 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 12 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

4. U zboží, kde není zapotřebí evidovat výrobní čísla, slouží k uplatnění záruky daňový doklad nebo dodací list. Záruční list je vždy u zboží, u kterého je nutná evidence výrobních čísel.

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

D. Vyřízení reklamace

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.
Kupující může následnou reklamaci podat jednou z uvedených možností:

 • na e-mailovou adresu dodavatele: info@xxtreme.eu
 • poštou na adresu dodavatele: A1 SOLUTION, s.r.o., Tyršova 96, Mělník 276 01
 • telefonicky: +420 777 003 333
 • faxem: + 420 777 400 500

Kupující je povinen uvést:

 • číslo objednávky nebo faktury
 • důvod reklamace
 • doložit doklad o vlastnictví zboží

2. Kupující zasílá zboží zpět kompletní, v neponičeném originálním obalu, s potřebnou dokumentací.

3. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradí prodejce.

4. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

6. Kupující má právo se informovat na stav reklamace na e-mail: info@xxtreme.eu

Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající rozhodne o reklamaci do 5 pracovních dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení a vyrozumí o tom kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

E. Rozsah záruky

1. Záruka zaniká v následujících případech:

 • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
 • nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

2. Záruka se nevztahuje na:

 • škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
 • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • na spotřební materiál

3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

F. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup:- zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.

2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu A1 SOLUTION, s.r.o., se sídlem Mělník, Tyršova 96, PSČ: 276 01 a to tak, že zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi.

3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

4. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

G. Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
Ostatní podmínky se řídí dle obchodního zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá v platnost dne 1. července 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.